Verksamhetsberättelse 2019

ÅLAKADEMINS VERKSAMHET 2019.

Vattnet i Helge å och Hanöbukten
När det gäller vattenfrågor har inriktningen ändrats från att ha varit mycket framgångsrika opinionsbildare till att vilja bidra till projekt som direkt förbättrar vattenkvaliteten i Hanöbukten och dess tillflöden.
I det syftet har vi under året inlett eller utökat samarbetet med SFH (Samverkan För Hanöbukten), Vattenriket och dykarna Henrik Persson och Patrik Svensson. Henrik har också blivit ledamot i vår styrelse.
Vi har aktivt stöttat SFH i deras arbete med en ”Företagspool” där många företag i vår region redan idag är aktiva i sin strävan att minska sin miljöpåverkan.
Tillsammans med Vattenriket har ett projekt startats för att utreda möjligheten att minska utsläppen av järn och aluminium från dräneringen av invallad mark i Kristianstadsområdet. För dert syftet kommer det av Region Skåne beviljade bidraget på 80000 kr att användas. Bidraget kräver motfinansiering vilket redan är klart till 75%. Bidraget kan användas till 31 dec 2021.

Ålens fortlevnad
Genom Hans-Inge Olofssons försorg har frontarbetet för ålens fortlevnad och fiske bedrivits genom Ålarvet, Ålfonden Ålakademin och även direkt från ålfiskares sida. Bl.a. genom uppvaktning av riksdagsledamöter i ålrelaterade frågor, t.ex. är frågan om möjligheter till generationsväxling inom ålfisket, för att kunna bevara detta kulturarv.

Ålakademin har i april 2019 svarat på remiss ang. FIFS remiss 2004:36 avseende positiva effekter av minskade ålfångster av ålfisket samt utsättning av ålyngel samt att Sverige redan har en väl fungerande ålförvaltningsplan jfr med många andra länder.
Myndigheters respons i ålfrågor kännetecknas tyvärr även detta år av sena årliga besked för ålfisketillstånd, inga långsiktiga besked om ålfiskets framtid samt alltför korta remisstider.

Ålakung för 2019 blev Håkan Wickström, forskare på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ålakademins motivering av Håkan Wickström till Ålakung för 2019 är:
Hans forskning för år 2003 och år 2008 har visat att utsatt/utplanterad ål hittar ut ur Östersjön. Denna forskning har också visat att andelen sötvattensuppväxt ål, p.g.a. av vattenkraften, är mycket låg i Östersjön.
Han har varit aktiv vid framtagande av den svenska ålförvaltningsplanen, inom ramen för EU:s Ålförordning.
Han arbetar i internationella organ med ålforskning och förvaltningsfrågor där EU, ICES, EIFAAC är tydliga intressenter.
Han arbetar även med ålforskning åt Havs-och Vattenmyndigheten, och värnar ökad invandring av glasål till Europa.
Håkan Wickström framhåller att det nu står högt på ålforskarnas och förvaltarnas prioriteringslista att lösa problemen med vattenkraftens negativa effekter på ålbeståndet.
Sammantaget verkar Håkan Wickström och har länge verkat starkt för ålens återhämtning och fortlevnad.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung 2022.

Ålakademin utser årligen en person som gjort betydelsefulla insatser förålens fortlevnad, att krönas till ålakung/åladrottning.

Ålakademins motivering att utse Patrik Svensson till Ålakung 2022:

”Precis som...

Ålabodsvandring 27 juni.

Kröningen av Ålakung/åladrottning 2022 kommer att ske i samband med Ålabodsvandringen 27/6. Start vid Rinkaby skjutfält och avslutning vid Revhaksboden.

Författaren Patrik Svensson berättar om sin bok Ålevangeliet. Ett arrangemang tillsammans med Ålakademin.

Plats: Aoseum onsdagen den 29/6 kl. 19.00 • Adress: Vallgatan 16, ÅhusBindande anmälan till: info@alakademin.org • Begränsat antal platser, pris 150:-, fika ingårVarmt Välkomna!