Vi planerar för ett nytt seminarium som fortsättning på ÅL2010

Så här sa vi år 2009:
Ålen är hotad och åtgärder krävs för att ålen och ålfisket skall kunna leva kvar. Många har åsikter om ålens fortlevnad, men få sitter inne med faktiska kunskaper. Ålakademin tog beslut hösten 2009 att anordna ett ålseminarium. Vi önskade ett seminarium med experter från Fiskeriverket, kraftbolag, ålodlare, ålfiskare, Länsstyrelsen, ekologer, forskare, miljöorganisationer med flera.

Vi hade under en längre tid sett att det fanns mycket information som inte var tillräckligt välgrundad eller till och med felaktig. Samtidigt förstod vi att många av dem som är aktiva i ålfrågor inte träffas så ofta och att en del av dem aldrig träffat. Seminariet skulle också vara öppet för allmänheten. EU:s förvaltningsplan sträcker sig fram till år 2013, så det är viktigt att informera om den nu.

 

Vad som hänt i Ålakademin under hösten 2010 till våren 2011.

Vi har fått ett bidrag ur Region Skånes Miljövårdsfond på 77.000:- för vår verksamhet, och påbörjat ett samarbete med Region Skåne.

I slutet av september invigde våra styrelseledamöter Maria Blombärg och Ola Johnson ett nytt Pågatåg vilket döptes till “Ålakungen”.

Den 2/2 2011 höll vi föredrag i Riksdagen om “Ålens fortlevnad.
Den 17/2 2011 tar Civilutskottet ett beslut till utfrågning av Regeringen den 3/3.
Den 9/3 2011 tar en enhällig Riksdag beslut att Regeringen skyndsamt skall återkomma med besked vad som gjorts för våra vandringsfiskar, nu gäller det inte bara lax utan även ål och andra vandringsfiskar.

Den 9/2 2011 var vi åter i Kristianstads kommuns arbetsutskott för att informera om ålens fortlevnad.

Den 14/4 2011 informerar vi politiker och tjänstemän på Region Skåne om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Den 5/5 2011 informerar vi EUROPARC Nordic-Baltic Section om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Den 9/5 2011 påbörjar vi planeringen av ålseminariet ÅL2011 tillsammans med Region Skåne.

Den 10/5 2011 informerar vi statssekreterare Magnus Kindbom om om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Vi har gjort flyer tillsammans med Region Skåne, första släppet till ålabodsvandringen 2011.

med vänlig hälsning / Claes Bergkvist

Regeringen har tillsatt utredare

Ämne: Miljödepartementet

Vattenverksamheter
Dir. 2012:29
5 april 2012
Miljödepartementet

En särskild utredare ska se över reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, den s.k. restvattenlagen.

Utredaren ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs för att miljörättens grundläggande principer – såsom principen om att förorenaren betalar och principen att bästa möjliga teknik ska användas – får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen.

Utredaren ska analysera rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som enligt 5 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska jämställas med tillstånd meddelade med stöd av miljöbalken.

Utredaren ska undersöka möjligheterna att använda generella föreskrifter om försiktighetsmått för vattenverksamheter i stället för villkor i de enskilda tillstånden.

Utredaren ska föreslå hur tillståndsprövning av vattenverksamheter kan ändras i syfte att – på samma sätt som i dag gäller för miljöfarliga verksamheter – hela verksamheten ska prövas i de fall verksamhetsutövaren önskar ändra en anläggning eller driften av en verksamhet och förutsättningarna för ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § tredje stycket miljöbalken inte är uppfyllda.

Utredaren ska analysera systemet för omprövning av vattenverksamheter och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett effektivt system för omprövning av vattenverksamheter med den frekvens av omprövningar som krävs för att se till att verksamheter bedrivs på ett sådant sätt att de lever upp till miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och växtliv.

Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och de nämnda EU-kraven, samtidigt som en väl fungerande markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraftproduktionen eftersträvas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013.

————————-
Relaterade publikationer i lagstiftningskedjan
————————-
Dir. 2012:29 Vattenverksamheter (http://www.regeringen.se/sb/d/16095/a/190270/m/subscriptionText)

——————————————————–
Ämnesområde: Miljö, energi och klimat
Statsråd: Lena Ek